[1]
V. Arutyunov, V. Savchenko, I. Sedov, and A. Nikitin, “Non-Catalytic Gas Phase Oxidation of Hydrocarbons”, Eurasian Chem.-Technol. J., vol. 24, no. 1, pp. 13-20, Mar. 2022.