[1]
Z. Koshetova, “Novel 7-Aryliden-3,3a,4,5,6,7-(hexahydro-5-(2-ethoxyethyl)-2-phenyl- 3-aryl-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine Hydrochloride: Synthesis and Structure”, Eurasian Chem.-Technol. J., vol. 24, no. 1, pp. 43-50, Mar. 2022.