[1]
R. K. Rakhmetulayeva, A. N. Azhkeyeva, G. Z. Yeligbayeva, Y. M. Shaikhutdynov, G. A. Mun, and M. Abutalip, “New Thermo-Sensitive Hydrogel Based on Copolymer of 2-hydroxyethyl Acrylate and Ethyl Acrylate”, Eurasian Chem.-Technol. J., vol. 19, no. 1, pp. 47–55, Jan. 2017.