[1]
N. Ashurov, B. Oksengendler, S. Maksimov, A. Zakhidov, G. Yar-Mukhamedova, and G. Zhamanbayeva, “Perovskite-Based Solar Cells: Some Problems and Ways of their Solution”, Eurasian Chem.-Technol. J., vol. 24, no. 3, pp. 229–239, Oct. 2022.