[1]
G. Zhusupova, T. Shalakhmetova, and S. Askarova, “Hepatoprotective Action of Phytopreparation from Limonium Gmelinii”, Eurasian Chem.-Technol. J., vol. 4, no. 1, pp. 67–71, Jan. 2002.