[1]
U. Issayeva, G. Akhmetova, U. Datkhayev, M. Omyrzakov, K. Praliyev, and S. Ross, “The Search for Biologically Active Compounds in the Series of N-ethoxyethylpiperidine Derivatives”, Eurasian Chem.-Technol. J., vol. 21, no. 2, pp. 125-133, Jun. 2019.