[1]
G. Smagulova, N. Vassilyeva, B. Kaidar, N. Yesbolov, N. Prikhodko, and R. Nemkayeva, “Synthesis of Carbon Nanotubes from High-Density Polyethylene Waste”, Eurasian Chem.-Technol. J., vol. 21, no. 3, pp. 241-245, Sep. 2019.