Koshetova, Z., V. Yu, T. Iskakova, N. Zhumanova, K. Beketov, A. Malmakova, K. Praliyev, T. Seilkhanov, and K. Berlin. “Novel 7-Aryliden-3,3a,4,5,6,7-(hexahydro-5-(2-Ethoxyethyl)-2-Phenyl- 3-Aryl-2H-Pyrazolo[4,3-C]pyridine Hydrochloride: Synthesis and Structure”. Eurasian Chemico-Technological Journal, Vol. 24, no. 1, Mar. 2022, pp. 43-50, doi:10.18321/ectj1147.