1.
Koshetova Z, Yu V, Iskakova T, Zhumanova N, Beketov K, Malmakova A, Praliyev K, Seilkhanov T, Berlin K. Novel 7-Aryliden-3,3a,4,5,6,7-(hexahydro-5-(2-ethoxyethyl)-2-phenyl- 3-aryl-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine Hydrochloride: Synthesis and Structure. Eurasian Chem.-Technol. J. [Internet]. 31Mar.2022 [cited 28May2023];24(1):43-0. Available from: https://ect-journal.kz/index.php/ectj/article/view/1147